Rules and Regulations

Government Consultations

Nasdaq Nordic is an important reference for authorities locally, regionally and globally in referral questions about legislation and regulation works relating to our business. Based on our specialist knowledge Nasdaq responds to consultations and fact findings in relation to requests and legislative proposals from example local Ministry of Justice and Ministry of Finance as well as the European Union and global bodies such as CPMI/IOSCO.

2016

September 6, 2016
Finnish Ministry of Finance, Consultation on draft proposal for legislation on bondholder representatives


2015

May 26, 2015
Remissvar på promemoria En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (Fi2015/2358)

January 22, 2015
Delbetänkande om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (SOU 2914-70)


2014

September 18, 2014
Remissvar angående förslag om justeringar av bestämmelserna i förordning om avgifter hos Finansinspektionen (Dnr 14-11688)

September 8, 2014
Remissvar på promemoria Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (Dnr 2014/2687)

August 29, 2014
Remissvar angående ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer (Dnr 14-8178)

May 16, 2014
Begränsning av möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshandlingar (Ju2014/2936/L2).

May 9, 2014
European Commission Consultation on FX Financial Instruments. Link to the consultation:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/foreign-exchange/docs/consultation-document_en.pdf

April 25, 2014
Remissvar angående Europeiska kommissionens rekommendation om bolagsstyrning (Dnr Ju2014/2551/L1).

 
Remissvar angående Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter (Dnr Ju2014/2645/L1).

April 1, 2014
Remissvar angående förslag om justeringar av bestämmelserna i förordning om avgifter hos Finansinspektionen. (FI Dnr 14-3795).

February 17, 2014
Promemoria om förenklingar i aktiebolagförordningen. (Dnr Ju 2013/7705/L1)

February 10, 2014
Remissvar i ärende med diarienummer Ju2011/1691/L1.

January 27, 2014
ESMA discussion paper on market abuse regulation (MAR), ESMA/2013/1649

January 14, 2014
Promemoria kompletterande bestämmelser för AIF-förvaltare. (Dnr Fi2013/4323)


2013

December 30, 2013
Säkerheter vid clearing hos central motpart. (Ds 2013:68)
September 9, 2013
Promemoria Ds 2013:35 - Vägval för premiepensionen
July 26, 2013
Høring - Rapport om regler for sente motparter - forslaget til endringer i verdipapirhandelloven.

June 30, 2013
European Commission -  Green Paper of the European Commision on Long-Term Financing of the Economy

The consultation response is also available on NASDAQ OMX Access to Finance, click here below;

http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/accesstofinance/

June 12, 2013
Promemoria Ds 2013.16 - Prospektansvar
May 15, 2013
emptyAng. inbjudan att lämna synpunkter på Europieska kommisionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell och mångfaldsinformation. (Dnr Ju2012/7472/L1)
May 14, 2013

Comments on ISOCO Consultation on Regulatory Issues Raised by Changes in Market Structure.

The consultation response is also available on NASDAQ OMX European Issues, click here below;

http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/issuesongloballevel/

March 22, 2013
Remissvar på förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ändrade fondföreskrifter FI Dnr 12-3251.
March 19, 2013
empty

emptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyAmendments to the Icelandic Act on Mandatory Insurance of Pension Rights and on Activities of Pension Funds act no 129/1997, issue 625.

February 22, 2013
Pörssin lausunto Arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden luonnokset.
February 15, 2013
Amendments to the Icelandic Act on Securities Transactions due to implementation of Directive 2010/73/EU of the European Parliament and of the Council, amending the prospectus directive 2003/71/EC.

The legislative proposal is available in Icelandic:

http://www.althingi.is/altext/141/s/0646.html

February 15, 2013

European Commission - Public Consultation on Generation Adequacy, Capacity Mechanisms and the Internal Market in Electricity.

The consultation response is also available on NASDAQ OMX European Issues, click here below:

http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/ 

February 12, 2013
Pörssin kommentti Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen uudistaminen.  
February 7, 2013
Remissvar i ärende N2012-5518/E angående rapporten Analys av möjliga åtgärder för att minska prisområdesproblematiken i Sydsverige.
February 1, 2013
Remissvar i ärende FI Dnr 12-2840 angående förslag till ändrade marknadsplatsföreskrifter.
January 21, 2013
Kirjallinen kommentti: U-kirje komission ehdotuksesta listayhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiö -direktiiviksi.
January 14, 2013
Betänkande av 2011 års utredning om finansmarknadsstatistiken (SOU 2012:79).
January 8, 2013
Remissvar i ärende Ju2012/6516/L1 - Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag (Ds 2012:37) ("Skrivelsen").


2012

December 14, 2012
AP-fonderna i pensionssystemet-effektivare förvaltning av pensionsreserven (SOU 2012:53)
December 4, 2012
The Commission's proposal for a Council's decision authorizing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax (Fi 2012/677)
November 23, 2012
Remissvar i ärende FI Dnr 2012-3270 - DS 2012:39 OTC derivat, centrala motparter och transaktionsregister.
November 21, 2012
Remissvar i ärende FI Dnr 2012-3343 - Angående kontrolluppgifter om  omkostnadsbelopp vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter m m - hemställan om lagändring.

Remissvar från Näringsdepartementet i ärende N2012-4824-E - Angående förslag till lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.
October 1, 2012
Remissvar i ärende FI Dnr 2012-9212 - Angående förslag om justeringar av bestämmelserna i förordningar om avgifter hos Finansinspektionen.
August 16, 2012
Remissvar i ärende FI Dnr 2012-2697 - Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om basfakta för investeringsprodukter (COM(2012)352 final).
July 5, 2012
Remissvar i ärende FI Dnr 2012-1752 - NASDAQ OMX remissvar på Finansinspektionens promemoria om Anmälningsskyldighet för aktieägare via depåförsäkringar.
June 21, 2012
Remissvar i ärende FI Dnr 12-5914
April 27, 2012
Promemoria Ds 2012:10 - Blankning (Fi 2012:1254)
April 17, 2012
Synpunkter på framtida bolagslagstiftning inom EU (Ju2012/1709/LI)
February 5, 2012
Promemoria Ds 2012:1 - Nya regler om prospekt
Departementets remiss angående promemorian om auktionering av utsläppsrätter.
January 20, 2012
Synpunkter på EU-Kommissionens förslag till revisorsförordning och ändringar i revisorsdirektivet
January 10, 2012
Synpunkter på föreslagna ändringar av öppenhetsdirektivet (2004/109/EG)


2011

December 12, 2011
Remisssvar Fi 2011/4467 - Marknader för finansiella instrument
November 11, 2011
Europeiska kommissionens förslag (KOM 2011:594) till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG.
November 2, 2011
Promemoria Ds 2011:21 - Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier
June 8, 2011
Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut, förlängd remisstid (Fi 2011/1577)
April 21, 2011
Yttrande över Europakommissionens grönbok om bolagsstyrning i EU
January 20, 2011
Fondverksamhet över gränserna (SOU 2010:78)


2010

December 21, 2010
Remissvar i ärende FI Dnr 10-9254
Angående Finansinspektionens rapport "Risker i det finansiella systemet".
August 23, 2010
Remissvar till Finansdepartementet promemoria Bättre förutsättningar för internationellt tillsynsarbete
August 2, 2010
Remissvar till Justitiedepartementet promemoria om aktieägares rättigheter (dnr JU2008/5254/L1)
April 6, 2010
Remissvar till Finansdepartementets promemoria om ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare (dnr Fi2010/688)
March 15, 2010
Remissvar till Ds 2010:7 (Kreditvärderingsinstitut)
March 12, 2010
Promemoria om revisionsplikt
March 9, 2010
Näringslivets börskommittés begäran om ändring av reglerna om budplikt
March 8, 2010
Remissvar till Finansdepartementets promemoria om ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare


2009

November 18, 2009
Remissvar i ärende FI Dnr 09-7346
Contact Us
For older rule or market model versions, please email
Zivilé Slavinskaité,
Scroll up