Page Metadata

DECISIONS REGARDING SURVEILLANCE OF COMPANIES' FINANCIAL REPORTING

Åtgärder vid överträdelser i den regelbundna finansiella informationen

 

Nasdaq Stockholm AB ("Börsen") har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ålagts att övervaka regelbunden finansiell information från emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på reglerad marknad som drivs av börsen ("redovisningstillsyn"). Kompletterande bestämmelser om övervakningen finns även i Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:17 om verksamhet på marknadsplatser.

Syftet med redovisningstillsynen, som sker enligt samma ramregelverk vid samtliga reglerade marknader inom EES, är att skydda investerare och upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden samt att bidra till en konsekvent tillämpning av redovisningsreglerna i den finansiella informationen inom EES. Detta harmoniserade och tydliga regelverk bidrar till den kvalitetsstämpel en börsnotering innebär och stärker de börsnoterade bolagens förtroende hos investerare och andra intressenter, jämfört med bolag på listor utanför den reglerade sfären.

Årsrapporter

  Övervakning av regelbunden finansiell information Annual Report Monitoring of Financial Information
2017 SE EN
2016 SE EN
2015 SE EN
2014 SE EN
2013 SE EN
2012 SE EN
2011 SE
2010 SE
2009

SE

Bilaga 1

2008

SE

Bilaga 1

Vanligt förekommande brister i årsredovisningar

     
Vanligt förekommande brister i årsredovisningar 2012 2011

Presentationsmaterial

Trender i bolagens finansiella rapportering
2016
2015
2014
2013
2012

Åtgärder vid överträdelser i den regelbundna finansiella informationen

Börsen använder sig bland annat av påföljderna skriftlig kritik, begäran om rättelse eller, om den finansiella informationen uppvisar väsentliga brister eller felaktigheter eller annan åtgärd inte bedöms effektiv, överlämnande till Börsens disciplinnämnd. Nedan finns ärenden som har avslutat med skriftlig kritik till bolagen. 

Bolagen förväntas att i sin framtida finansiella rapportering beakta det av Börsen framfört i ärendet. Börsen kan komma att följa upp att så sker och vid behov ta upp saken till ny bedömning.

2018

Beslut 01, 2018

BESLUT 02, 2018

Beslut 03, 2018

Beslut 04, 2018

Beslut 05, 2018

Beslut 06, 2018

2017

Beslut 01, 2017

Beslut 02, 2017

Beslut 03, 2017

Beslut 04, 2017

Beslut 05, 2017

Beslut 06, 2017

Beslut 07, 2017

Beslut 08, 2017

Beslut 09, 2017

Beslut 10, 2017

2016

Beslut 01, 2016

Beslut 02, 2016

Beslut 03, 2016

Beslut 04, 2016

Beslut 05, 2016

Beslut 06, 2016

Beslut 07, 2016

Beslut 08, 2016

Beslut 09, 2016

Beslut 10, 2016

Beslut 11, 2016

Beslut 12, 2016

Beslut 13, 2016

Beslut 14, 2016

2015

Beslut 01, 2015

Beslut 02, 2015

Beslut 03, 2015

Disciplinnämndens beslut 2015:3

Beslut 04, 2015

2014

Beslut 01, 2014

Beslut 02, 2014

Beslut 03, 2014

2013

Beslut 01, 2013

Beslut 02, 2013

Beslut 03, 2013

Disciplinnämndens beslut 2013:13

Beslut 04, 2013

Beslut 05, 2013

2012

Beslut 01, 2012

Beslut 02, 2012

Beslut 03, 2012

Beslut 04, 2012

2011

Beslut 01, 2011

Beslut 02, 2011

Beslut 03, 2011

Beslut 04, 2011

Beslut 05, 2011

Beslut 06, 2011

Beslut 07, 2011

2010

Beslut 01, 2010

Beslut 02, 2010

Beslut 03, 2010

Beslut 04, 2010

Beslut 05, 2010

Beslut 06, 2010

2009

Beslut 01, 2009

Beslut 02, 2009

Beslut 03, 2009

Beslut 04, 2009

Beslut 05, 2009

Beslut 06, 2009

Scroll up